1940’erne

1945-1949: Høj arbejdsløshed efter Anden Verdenskrig

I kølvandet på Anden Verdenskrig er det danske arbejdsmarked karakteriseret af høj arbejdsløshed. Som resultat emigrerer mange danskere til Australien, USA og Canada i forsøget på at arbejde sig til bedre levestandarder.

1945-1949: World War II ends and the Danes suffer from vast unemployment

In the aftermath of World War II, vast unemployment characterizes the Danish labour market. As a result, Danes emigrate to Australia, the United States and Canada in pursuit of a better life.

1945: Tyske flygtninge kommer til Danmark

I løbet af vinteren 1945 ankommer ca. 300.000 tyske flygtninge til Danmark, enten til fods, med skib eller med tog. De tyske myndigheder indkvarterer flygtningene på beslaglagte skoler samt i sportshaller og andre offentlige bygninger. Indtil befrielsen er flygtningene under tysk militær beskyttelse og kan gå frit rundt, men efter befrielsen overtager danskerne ansvaret for de nu ca. 250.000 tyske flygtninge.

I den offentlige debat er der kun få der tager flygtningenes parti og den danske lægestand nægter flygtningene lægehjælp, hvilket er medvirkende til, at 13.493 tyske flygtninge dør i 1945 alene.

Den tidligere socialdemokratiske minister, Johannes Kjærbøl, bliver leder af den danske flygtningeadministration, som i samarbejde med Statens Civile Luftværn opretter store baraklejre til flygtningene. Baraklejrene bliver indhegnet af pigtråd og bevogtet for at afsondre de tyske flygtninge fra den danske befolkning.

Samfundsrevseren Poul Henningsen lægger sig i 1945-46 ud med alle politiske fløje ved at kritisere forholdene i de tyske flygtningelejre. I to kronikker i Politiken i februar 1946 er det især den høje dødelighed i flygtningelejrene, der bekymrer ham: ”Man påstår både at den [dødeligheden] ligger meget lavt, og at der dør gennemsnitligt en om dagen. Halvdelen af dødsfaldene er spædbørn”.

Da det går op for flygtningeadministrationen, at forholdene i Tyskland ikke er gode nok til umiddelbart at sende flygtningene hjem, beslutter de at lade tyske kommunister og socialdemokrater indlede et demokratisk genopdragelsesarbejde blandt flygtningene.

1945: German refugees arrive in Denmark

In the winter 1945, approximately 300,000 German refugees arrive in Denmark on foot, by boat or by train. The German authorities accommodate the refugees on seized schools as well as sports gyms and other public buildings. Until the liberation, the refugees are under German military protection and are able to walk around freely, but after the liberation, Danes take over the responsibility of the now approximately 250,000 German refugees.

In the public debate, only a few argued on behalf of the refugees.  Moreover, Danish doctors refused giving medical assistance to the refugees, resulting in the death of 13,493 German refugees in 1945 alone.

The former socialdemocratic minister, Johannes Kjærbøl, became head of the Danish Refugee administration, and in cooperation with the National Civilian Air Force, he created large shanty camps for the refugees. The shanty camps were surrounded by barbed wire and guarded, in order to isolate the German refugees from the Danish population.

From 1945 to 1946, the social critic Poul Henningsen criticized the conditions in the German camps. In two articles in Politiken, February 1946, it was the high mortality in the refugee camps that worried him: “It is claimed that both this [mortality rate] is very low, and that one refugee on average dies each day. Half of the deceased are babies.”

When the refugee administration realised, that the conditions in Germany were too poor to immediately send the refugees home, they decided to let the German Communists and Social Democrats initiate democratic education and upbringing among the refugees.

Immigrantmuseet