INDSAMLING OG DONATIONER TIL MUSEET

DONATIONER

Har du noget, som kan supplere museets samlinger?
Hvis du har en genstand, en historie, et billede eller andet, som du tænker kan være relevant for Immigrantmuseets samling, er du altid velkommen til at sende en mail. Museets personale vil herefter kontakte dig og fortælle, om Immigrantmuseet ønsker at tage imod din donation.

I din mail må du meget gerne beskrive:

 1. Hvem genstanden har tilhørt?
 2. Hvordan og hvornår genstanden er erhvervet/fremstillet?
 3. Hvor og hvornår genstanden er brug – og til hvad?
 4. Vedhæft et foto

Bemærk: Genstande, fotos eller andre donationer modtages kun efter forudgående aftale med museets inspektører.

INDSAMLINGSPOLITIK FOR FURESØ MUSEER

Immigrantmuseet er en del af Furesø Museer, som virker for sikringen af Danmarks kulturarv og belyser forandring, variationer og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra 1660 til nu. Furesø Museer består af to afdelinger:

 1. Et lokalhistorisk museum, som dækker Furesø Kommunes lokale historie.
 2. Immigrantmuseet, der dækker indvandringens kulturhistorie fra de seneste 500 år.

Furesø Museers indsamlingspolitik følger Museumslovens og Slots- og Kulturstyrelsens gældende regler og retningslinjer og foretages desuden i henhold til ICOMs etiske regler.

Furesø Museers samlinger omfatter både genstande, arkivalsk materiale, fotos samt digitale og analoge medier.

Det tilstræbes, at indsamlingen foretages aktivt og restriktivt, således at den understøtter museets emnefelter og forskningsstrategi. Passiv indsamling foretages kun efter grundige faglige vurderinger af museets inspektører.

Furesø Museer samarbejder med de øvrige museer inden for ansvarsområde. Hvis der iværksættes elle deltages i projekter på tværs af kommunegrænser, sker dette efter aftale med relevante museer.

INDSAMLINGSPOLITIK FOR IMMIGRANTMUSEET

Immigrantmuseets samling udgøres af genstande og arkivalsk materiale, der belyser 500 års migrationshistorie i Danmark. Museets hovedfokus ligger på indvandringens kulturhistorie og har mennesker og deres personlige beretninger i centrum.

Immigrantmuseet fører en aktiv og restriktiv indsamlingspolitik. I indsamlingen lægges der vægt på at indlemme genstande, der er centrale for museets arbejdsområde og de konkrete dokumentations- og forskningsprojekter, som museet arbejder med. Der tilstræbes, at genstandene bredt dækker museets arbejdsområder, og at nye genstande supplerer museets samling. Overordnet modtages genstande, som:

 1. Vurderes til at have en særlig migrationshistorisk betydning
 2. Er fremstillet eller anvendt af personer med migrationshistorisk baggrund dvs. indvandrere, flygtninge og efterkommere eller af personer med særlig tilknytning til det migrationshistoriske felt
 3. Har ophav i lokalområdet. Optages der genstande fra andre lokalområder, sker dette efter aftale med de relevante museer.
 4. Knytter sig til specifikke undersøgelsesområder, som museet iværksætter.

I kraft af sit ansvarsområde står Immigrantmuseet over for en særlig kulturarvsudfordring, som indebærer, at migrationshistorien generelt er et genstandsfattigt område. Det skyldes blandet andet:

 1. At de fleste flygtninge og migranter ikke har haft mulighed for at bringe ret mange genstande med sig, når de ankommer til et nyt land.
 2. At de genstande, som flygtninge og migranter har haft mulighed for at bringe med sig fra deres hjemland, ofte er meget betydningsbærende og præget af stor affektionsværdi, hvorfor genstandene typisk ikke overdrages til museet, men beholdes som personligt eje – enten af flygtningene eller migranterne selv eller af efterkommere.
 3. At der typisk går mange år, før flygtninge og migranter har opbygget så omfattende en materiel kulturarv i eget hjem, at de har lyst til at afgive genstande til museet.

Kulturarvsudfordringen betyder, at historier og genstande fra flygtninge, migranter og efterkommere generelt er underrepræsenteret på de danske museer. Immigrantmuseet arbejder derfor aktivt med fire fokusområder i sin indsamlingsstrategi. De fire fokusområder er:

 1. Indsamling af immateriel kulturarv med udgangspunkt i ‘samtalen’ mellem brugergrupper og museets fagpersonale.
 2. Indsamling af materiel kulturarv med særligt fokus på samskabelse som musealt koncept.
 3. Samtidsdokumentation og indlemmelse af samtidige udviklinger på det migrationshistoriske område i museets arbejde.
 4. Revision af den eksisterende samling.