SAMLINGEN

På Immigrantmuseet møder du fortællinger og genstande fra migranter, der gennem de seneste 500 år har været med til at forme vores samfund og forbinde Danmark med verden. Disse vidnesbyrd kommer fra vores samling.

Dele af samlingen kan du finde i vores permanente udstilling ‘Kulturlabyrinten’ eller i vores særudstillinger, andre dele er beskyttet på vores magasiner. Museets samling hjælper os med at forstå vores fælles migrationshistorie, dele beretninger fra fortiden og nutiden samt bevare vidnesbyrd for fremtidige generationer.

Erindringer og livshistorier er en vigtig del af samlingen. Dette inkluderer arkivalsk materiale, såsom fotografier, dokumenter og interviews. Samlingen består også af genstande, der er med til at belyse deres egen samtid og det materielle aftryk, som migranter de seneste mange århundreder har efterladt på Danmark.

Vi arbejder hele tiden med at indsamle genstande, fortællinger, fotografier og andet historisk materiale, særligt med fokus på de seneste 50 år. Hvis du gerne vil dele din historie eller har en genstand, som du mener hører til i museets samling, er du velkommen til at kontakte én af museets inspektører.

Museernes Samlinger kan du søge oplysninger om, hvad museet har i sin samling. Kig under ‘Furesø Museer’.

SAMLINGSPOLITIK – OG STRATEGI

Immigrantmuseets samling udgøres af genstande og arkivalsk materiale, der belyser 500 års migrationshistorie i Danmark. Museets hovedfokus ligger på indvandringens kulturhistorie og har mennesker og deres personlige beretninger i centrum.

Immigrantmuseet fører en aktiv og restriktiv indsamlingspolitik. I indsamlingen lægges der vægt på at indlemme genstande, der er centrale for museets arbejdsområde og de konkrete dokumentations- og forskningsprojekter, som museet arbejder med. Der tilstræbes, at genstandene bredt dækker museets arbejdsområder, og at nye genstande supplerer museets samling. Overordnet modtages genstande, som:

 1. Vurderes til at have en særlig migrationshistorisk betydning
 2. Er fremstillet eller anvendt af personer med migrationshistorisk baggrund dvs. indvandrere, flygtninge og efterkommere eller af personer med særlig tilknytning til det migrationshistoriske felt
 3. Har ophav i lokalområdet. Optages der genstande fra andre lokalområder, sker dette efter aftale med de relevante museer.
 4. Knytter sig til specifikke undersøgelsesområder, som museet iværksætter.

I kraft af sit ansvarsområde står Immigrantmuseet over for en særlig kulturarvsudfordring, som indebærer, at migrationshistorien generelt er et genstandsfattigt område. Det skyldes blandet andet:

 1. At de fleste flygtninge og migranter ikke har haft mulighed for at bringe ret mange genstande med sig, når de ankommer til et nyt land.
 2. At de genstande, som flygtninge og migranter har haft mulighed for at bringe med sig fra deres hjemland, ofte er meget betydningsbærende og præget af stor affektionsværdi, hvorfor genstandene typisk ikke overdrages til museet, men beholdes som personligt eje – enten af flygtningene eller migranterne selv eller af efterkommere.
 3. At der typisk går mange år, før flygtninge og migranter har opbygget så omfattende en materiel kulturarv i eget hjem, at de har lyst til at afgive genstande til museet.

Kulturarvsudfordringen betyder, at historier og genstande fra flygtninge, migranter og efterkommere generelt er underrepræsenteret på de danske museer. Immigrantmuseet arbejder derfor aktivt med fire fokusområder i sin indsamlingsstrategi. De fire fokusområder er:

 1. Indsamling af immateriel kulturarv med udgangspunkt i ‘samtalen’ mellem brugergrupper og museets fagpersonale: Museet er overvejende fokuseret på indsamling af immateriel kulturarv fra flygtninge, migranter og efterkommere, herunder med særligt henblik på førstehåndsberetninger, mundtlige vidnesbyrd, personfortællinger og erindringer. Dette fokus videreføres gennem dokumentationsprojekter. Kernen i disse dokumentationer er ’samtalen’, hvor flygtninge, migranter og efterkommere – både som enkeltindivider og som grupper – er med til at definere, hvilke genstande og historier, der er repræsentative og relevante for museets samling. Gennem samtaler bliver indsamlingen af immateriel kulturarv til en samskabelsesproces mellem museets fagpersonale og det source community, som museet tilgår.
 2. Indsamling af materiel kulturarv med særligt fokus på samskabelse som musealt koncept: I så vidt mulig omgang indsamles der materiel kulturarv (genstande) af relevans for museets ansvarsområde. Som supplement hertil arbejder museet aktivt med og udvikler alternative indsamlingspraksisser, der blandt andet inkluderer samskabelse som musealt koncept. Herved forstås, at museet i samspil med relevante source communities, informanter og andre aktører skaber gensande, der materialiserer og visualiserer mundtlige vidnesbyrd fra flygtninge, migranter og efterkommere, hvorved genstandene supplerer indsamlingen af den immaterielle kulturarv. Eksempler på samskabelse af materiel kulturarv kan være ’mental mapping’, ’soundscapes’, ’tegnestuer’, ’håndarbejdsworkshops’, ’participatory photography’ m.m.
 3. Samtidsdokumentation og indlemmelse af samtidige udviklinger på det migrationshistoriske område i museets arbejde: Et særligt fokus i museets indsamlingspraksis er, at denne skal tage højde for og indlemme samtidige udviklinger på det migrationshistoriske område i museets arbejde. Museet anser migration om ét af de mest aktuelle, samfundsrelevante og omdiskuterede emner i vores egen samtid. Derfor er det vigtigt, at museet aktivt byder ind på dokumentations- og formidlingsopgaver i relation til migrationsområdets udvikling og kontinuitet. Som følge heraf efterlader museets indsamlingspolitik rum for, at museets inspektører aktivt og agilt kan iværksætte og deltage i akutopståede indsamlingsprojekter internt i organisationen og i samarbejde med andre kultur- og forskningsinstitutioner i tilfælde af, at pludselige nyhændelser på migrationsområdet opstår og udvikler sig i vores egen samtid. Indsamlingsprojekterne kan have fokus på immateriel og materiel kulturarv.
 4. Revision af den eksisterende samling: Museet reviderer løbende sin eksisterende samling for at holde sig ajour med underrepræsentation. Mangelfuldt registrerede genstande og genstande uden historie udskilles, mens andre genstande bringes i spil i museets daglige formidling på nye måder.

DONATIONER

Har du noget, som kan supplere museets samlinger? Hvis du har en genstand, en historie, et billede eller andet, som du tænker kan være relevant for Immigrantmuseets samling, er du altid velkommen til at sende en mail på museerne@furesoe.dk. Museets personale vil herefter kontakte dig og fortælle, om Immigrantmuseet ønsker at tage imod din donation.

I din mail må du meget gerne beskrive:

 1. Hvem genstanden har tilhørt?
 2. Hvordan og hvornår genstanden er erhvervet/fremstillet?
 3. Hvor og hvornår genstanden er brug – og til hvad?
 4. Vedhæft et foto

Bemærk: Genstande, fotos eller andre donationer modtages kun efter forudgående aftale med museets inspektører.

Immigrantmuseet