VEDTÆGTER FOR FURESØ MUSEER

CVR-nummer: 30 21 12 94

I henhold til:

Museumsloven, Lovbekendtgørelse ru. 358 af 8. april 2014.

Bekendtgørelse ru. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Lov ru. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

1 Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Furesø Museer er et statsanerkendt kulturhistoriske museum.

Museet er en selvejende institution med hjemsted i Furesø Kommune.

Museets postadresse er:
Kulturtorvet 12
3520 Farum

2 Formål og ansvarsområde

Stk. 1 Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

Stk. 2 Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Stk. 3 Furesø Museer skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.

Stk. 4 Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

Stk. 5 Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

Stk. 6 Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.

Stk. 7 Museets geografiske ansvarsområde er Furesø Kommune.

Stk. 8 Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Inden for ansvarsområdet har museet særlig fokus på kommunens udbygning som forstad til København og indvandringens kulturhistorie i Danmark.

Stk. 9 Museets tidsmæssige ansvarsområde er nyere tid.

Stk. 10 Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, emne- og tidsmæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Genstande / kunstværker / præparater uden forbindelse til museets ansvarsområde skal ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

Stk. 11 Særligt vedrørende Furesø Kommunearkiv gælder, at driftsforhold, som specifikt vedrører dette arkivafsnit, fastlægges i særlig faglig overenskomst.

3 Hæftelse

Stk. 1 Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

4 Finansiering

Stk. 1 Museets drift finansieres af tilskud fra Furesø Kommune, Kulturministeriet samt museets egne indtægter.

Stk. 2 Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Stk. 3 Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. § 2.

5 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk. 1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelser til samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2 Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3 Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Stk. 4 Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder.

Stk. 5 Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed eller Slots- og Kulturstyrelses retningslinjer.

6 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

Stk. 1 Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Stk. 2 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3 Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4 Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Stk. 5 Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 6 Genstand m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

7 Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1 Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

Stk. 2 Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3 Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

8 Åbenhed og offentlighed

Stk. 1 Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

9 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Stk. 1 Bestyrelsen ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 9 medlemmer og har følende sammensætning:

  • 2 medlemmer udpeget af Furesø Byråd blandt byrådets medlemmer, hvoraf mindst et medlem skal være medlem af Kulturudvalget.
  • 2 medlemmer udpeget af Furesø Byråd efter indstilling fra museets leder og bestyrelse i forening, hvoraf et medlem skal have museumsfaglige kompetencer og et medlem skal have immigrationsfaglige kompetencer.
  • 2 medlemmer udpeget af Værløse Historiske Forening.
  • 2 medlemmer udpeget af Farum Lokalhistoriske Forening.
  • 1 medlem udpeget af Furesø Erhvervsforening.

Stk. 2 Bestyrelsen sammensættes, så den samlede kompetence til enhver tid afspejler museets vedtægtsbestemte formål, situation og strategiske mål gennem udpegning af personer med:

  • politisk kompetence og lokal forankring
  • juridisk og administrativ kompetence samt indsigt i politiske beslutningsprocesser
  • kompetence inden for museets ansvarsområde
  • kompetence inden for økonomi og forretningsdrift
  • relevant kompetence for museets strategiplan

Bestyrelsen kan for kortere eller længere perioder udpege rådgivere for bestyrelsen med relevante kompetencer for museets strategiplan. Rådgivere for bestyrelsen kan deltage i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Sammensætning af bestyrelsen bør reflektere principperne i ligestillingsloven.

Stk. 3 Bestyrelsens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode gældende fra 1. januar efter afholdt kommunalvalg, dog således at de af byrådet udpegede medlemmer sidder for 4 år og de øvrige medlemmer for 2 år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på 1. ordinære møde.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 6 Beslutninger, der træffes ved afstemning, afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutning om vedtægtsændringer efter § 14 og beslutning om ophør efter § 15 afgøres ved 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 7 Bestyrelsen afholder normalt fire bestyrelsesmøder om året. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller såfremt mindst tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Formanden fastsætter tid og stede for de ekstraordinære møders afholdelse.

Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 9 Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

10 Ledelse og øvrige personale

Stk. 1 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

Stk. 2 Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde. Museets personale ansættes på vilkår svarende til Furesø Kommunes overenskomstmæssige vilkår.

Stk. 3 Bestyrelsen skal ansætte en leder med relevant museumsfaglig baggrund til at forestå museets daglige drift.

Stk. 4 Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 5 Museets ledes har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 6 Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets dispositionsret.

Stk. 8 Museets leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

Stk. 9 Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær.

11 Tegningsret

Stk. 1 Museet tegnes af formanden og næstformanden for museets bestyrelse i forening.

12 Budget, regnskab og revision

Stk. 1 Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

Stk. 3 Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4 Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til fodkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 5 Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6 Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskaber skal revideres af den af Furesø Kommune til enhver tid benyttede revisor.

Stk. 7 Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 8 Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og museets revision.

Stk. 9 Årsregnskabet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

13 Museets formue

Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Stk. 2 Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 3 Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

14 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

Stk. 1 Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.

Stk. 2 Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4 Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

15 Ophør

Stk. 1 Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

Stk. 2 Det påhviler den afgående bestyrelse af træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtigelser.

16 Ikrafttræden

Denne vedtægt erstatter vedtægt af 18.12. 2006 med allonge af 11.11.2009 og træder i kraft den 1.12.2013.

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen for Furesø Museer på et møde den 24.09.2013 og af Furesø Byråd den 27.11.2013.

Immigrantmuseet