1960’erne

1960-1969: Udvekslingsstuderende

I 1960’erne rejser de første danske udvekslingsstuderende udenlands. Education First og Youth For Understanding er blot nogle af de organisationer, der siden dengang har hjulpet studerende til udlandet med det formål at ”fremme mellemfolkelig forståelse gennem international ungdomsudveksling”.

1960-1969: Exchange students

In 1960, the first Danish exchange students travel abroad. Education First and Youth For Understanding are two of the organizations who since the 60’s has helped students for the purpose “promoting international understanding through international youth exchange”.

1967: Ændring i flygtningestatus

FN-protokollen fra 1951 anerkendte kun flygtninge hvis situation var opstået som følge af begivenheder før 1951. Derfor bliver flygtningeprotokollen ændret i 1967, således at geografiske og tidsmæssige restriktioner bliver fjernet. Dette har til formål at imødekomme flygtningegrupper, derr skabes af fremtidige konflikter.

1967: Changing status of Refugees

As the UN convention from 1951 only acknowledges refugees whose circumstances came as a result of events occurring before 1951 and mainly in Europe, the 1967 protocol relating to the status of refugees, removes geographical and temporal restrictions from the Convention. This means that refugees as consequence of future conflicts can be acknowledged on equal basis.

1967: Merves familie ankommer til Danmark fra Tyrkiet

Interview lavet af ph.d.-stipendiat Sahra-Josephine Hjorth

Merve er en 24-årig efterkommer af tyrkiske immigranter. I Merves familie har de snakket om, hvorfor og hvordan forældrene kom til Danmark. Merve fortæller: “Grunden til at vi er i Danmark, er fordi min morfar kom til Danmark i 70’erne som gæstearbejder. Hensigten var, at han skulle tjene nogle penge og så tilbage til Tyrkiet igen – til en landsby, hvor de kom fra i Konya, Kulu-området. Det er en af de typiske landsbyer, som mange tyrkere i Danmark stammer fra.

Hensigten var, at min morfar skulle tilbage til Tyrkiet, så min mor er opvokset uden sin far, eftersom han var ude og arbejde og ikke bare kom hjem igen. Han kom hjem på ferier, men han ville ikke have sin familie med op til Danmark, fordi han ville tilbage til Tyrkiet igen.

Jeg ved ikke helt, hvad der gjorde, at omstændighederne blev sådan, at han først tog sin søn op, men det gjorde han, og de arbejdede sammen. Det blev så sådan, at min mor kom med sin mor, søster og lillebror til Danmark på et tidspunkt hvor min morfar havde besluttet sig for, at det var i Danmark, de skulle være. Jeg ved ikke, om det var fordi økonomien i Tyrkiet var blevet dårligere, eller hvad det var. Så kom de.

Min mor gennemførte en 9. klasse og en 10. klasse, tror jeg, men har efterfølgende ikke studeret videre. Så blev hun forlovet med min far, og derigennem kom han. Det var på den måde, at vi landede i Danmark”.

1967: Merve’s family arrive to Denmark from Turkey

Interview by Ph.D Fellow Sahra-Josephine Hjorth

Twenty-for-year-old Merve is a descendent of Turkish immigrants. In Merve’s family, they have talked about why and how her parents came to Denmark. Merve explains: “The reason we are in Denmark, is because my grandfather on my mother’s side came in the 70’s as a guest worker. His intentions were to earn money and return to their village in Turkey – Konya in the Kulu area; one of the villages that many of the Turks in Denmark came from. As said, the intentions were that he would return to Turkey, so my mother did in fact grow up without her father, as he was working and couldn’t just go home.

He came back on holidays, and did not want his family to join him in Denmark, as he wanted to join them in Turkey. I am not sure what the reasons were, that he suddenly brought his son to Denmark, but he did and they worked together. Afterwards, my mother came with her mother, sister and baby brother – at that point, my grandfather had decided that Denmark was the place they should be. I am not sure if it was because of the economy getting worse in Turkey, but they came.

My mother completed a 9th and 10th grade I think, but has no further education. She got engaged with my father, brought him to the country, and that is how we ended up in Denmark”.

1967: Gæstearbejderne ankommer

De første gæstearbejdere kommer til Danmark. Udlændingelovgivningen fra 1952 var liberal og brancheorganisationer kunne nemt rekruttere arbejdskraft fra bl.a. Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan. Udover brancherekrutteringen kommer udlændingene ofte til Danmark som turister og kan derefter ved ansættelse nemt søge om arbejdstilladelse ved det lokale politi. Gæstearbejderne kommer ofte uden sproglige kompetencer til at kunne begå sig i det danske samfund. Det er primært mænd, der kommer til Danmark, men mange af dem søger om familiesammenføring efter et par år i landet.

1967: The guest workers arrive

The first guest workers arrive in Denmark in the late 60’s. The regulations from 1952 were liberal and businesses could easily recruit workforce from i.e. Turkey, Yugoslavia or Pakistan. Besides the recruitment of businesses, many workers come to Denmark as tourists, after which they could apply for employment and consequently a work permit.

Workers often came without linguistic capabilities, disallowing them to  act fully within the Danish society. It is primarily men who arrive in the country, but they would often apply for family reunification after a few years, so that their wife and children could come to Denmark as well.

1968: Tjekkoslovakiske flygtninge ankommer

I januar blev Alexander Dubček indsat som ny leder af Det Tjekkoslovakiske Kommunistparti (KSČ). De næste otte måneder kom til at gå under navnet Foråret i Prag, da Dubček iværksatte en lang række reformtiltag, der bl.a. øgede liberaliseringen og demokratiseringen af den tjekkoslovakiske stat. Den mere lempeligt tilgang til socialisme faldt imidlertid ikke i god jord hos Warszawapagten, og i august indledte Sovjet med DDR, Ungarn, Bulgarien og Polen en invasion af Tjekkoslovakiet. Invasionen medførte massiv undertrykkelse af oppositionsgrupper og modstandere af det kommunistiske styre, hvorfor 500 systemkritisere samme år ankom som politiske flygtninge til Danmark på flugt fra straf og forfølgelse. I 1969 blev Dubček afløst af Gustáv Husák, der indførte den såkaldte normaliseringsperiode i Tjekkoslovakiet.

1968: Czechoslovakian refugees arrive

In January, Alexander Dubček is appointed leader of the Czechoslovakian Communist Party (KSČ). The next 8 months would be named the Prague Spring due to many reform measures implemented by Dubček, which resulted in increased liberalization and a democratization of the Czechoslovakian state. The gentle approach to socialism was not well received by the Warsaw Pact. And in August, Sovjet with GDR, Hungary, Bulgaria and Poland invaded Czechoslovakia. The invasion resulted in severe oppression of political opponents of the communist rule for which reason 500 dissidents arrived as political refugees in Denmark the same year. I 1969, Dubček was replaced by Gustáv Husák, who implemented the so-called period of normalization in Czechoslovakia.

1968: Polske jøder flygter fra antisemitisme

Efter Anden Verdenskrig opholder kun 35.000 jøder sig i Polen mod 3,2 mio. før krigen. Alligevel står antisemitismen fortsat stærkt i landet i slutningen af 1960’erne. Dette medfører, at den polske regeringschef Wladyslaw Gomulka udråber jøderne som en farlig femte kolonne, og alle jøder bliver opfordret til at tage til Israel, hvorved de vil miste deres polske statsborgerskab. Gomulka ønsker at styrke Sovjetunionen og kommunismen, men efter Seksdagskrigen i 1967, hvor de arabiske lande udstyret med sovjetiske våben taber stort til Israel, vokser sympatien i den polske befolkning med de israelske jøder.

Det varede imidlertid ikke ved. I foråret 1968 er Polen stærkt præget af studenterdemonstrationer og utilfredshed med kommunisterne, hvilket får styret til at skærpe retorikken overfor jøderne. Efter mange måneders propaganda begynder folkestemningen at vende, og chikane og trusler bliver efterhånden hverdagen for mange jøder. En del vælger at flygte til Israel, mens andre flygter til andre europæiske lande såsom Danmark i håb om, at de kan vende tilbage til Polen. Mellem 1968-1973 modtager Danmark næsten 3000 polske flygtninge.

1968: Polish Jews flee from antisemitism

After World War II, only 35.000 Jews reside in Poland contrary to 3.2 million before the war. Yet in the end of the 1960s, antisemitism is still in a strong position. Against this background, the Polish head of government Wladyslaw Gomulka proclaims the Jews to be a dangerous fifth column, and all Jews are asked to go to Israel, whereby they will be deprived of their Polish citizenship. Gomulka wishes to strengthen the Sovjet Union and communism, but after the Six-Day War in 1967, where the Arabian countries equipped with Sovjet weapons lose decisively to Israel, the sympathy for the Jews grows among the Polish population.

However, that would not last long. In the spring of 1968, Poland is heavily influenced by student demonstrations and dissatisfaction with the communists, which leads the rule raise the rhetoric against the Jews. After months of propaganda, the public feeling starts to turn, and threats and harassments become everyday life for the Jews. Some choose to flee to Israel, while others flee to different European countries in the hope of being able to return to Poland. Between 1968-1973, Denmark receives almost 3000 Polish refugees.

Immigrantmuseet