1950’erne

1950-1973: Gæstearbejdere fra bl.a. Tyrkiet kommer til Danmark

På baggrund af en sund dansk økonomi formindskes arbejdsløshed i Danmark hurtigt i perioden fra Anden Verdenskrig frem til oliekrisen i 1973. Der er faktisk brug for ekstra arbejdskraft i Danmark – især ufaglært arbejdskraft. Derfor inviteres et større antal gæstearbejdere til Danmark, herunder især gæstearbejdere fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien.

Motivationen for at lade gæstearbejderne komme til Danmark er økonomisk. Beslutningen er samtidig baseret på en formodning om, at migrationen er midlertidig, og at gæstearbejderne efterfølgende vil vende tilbage til deres hjemland.

Formodningen viser sig dog ikke at holde stik, hvilket er én af grundene til, at tyrkerne i dag er én af de største befolkningsgrupper i Danmark.

1950-1973: The Danish economy improves

As a result of a healthy Danish economy, there is full employment in Denmark from 1950-1973. Full employment means that the labour market has room for anyone interested in employment. In fact, there are not enough Danish labourers and as a result, the Danish government decides to invite guest workers, primarily from Turkey and Yugoslavia, to Denmark to work.

The guest labourers are low skilled and are intended to leave Denmark when there is no longer a need for their services.  As a result of the booming economy the amount of Danes who chose to emigrate in search of employment decreases.

1950: Ny emigrationsbølge

Den største danske udvandring finder sted i årene fra 1850 til 1930. Mere end 300.000 danskere emigrerer i denne periode til lande som USA, Canada, Argentina og Australien. I 1950’erne får emigrationen en renæssance og bl.a. søger ca. 50.000 danskere til Canada.

Ligesom tidligere er der blandt emigranterne fattige familier, som håber på bedre forhold i deres nye hjemland. Størstedelen af de nye emigranter er dog almindelige middelklassefamilier.

1950: New wave of emigration

The largest Danish emigration took place in the years from 1850 to 1930. During this period, more than 300,000 people emigrated to countries like USA, Canada, Argentina and Australia. In the 1950s, emigration experiences a renaissance, as 50,000 Danes travel to Canada.

As in the past, emigrants are often poor families, hoping for better conditions in their new homeland, but most of the new emigrants are in fact ordinary middle-class families.

1951: Flygtningekonventionen

I kølvandet på Anden Verdenskrig beslutter det internationale samfund at inkludere retten til at søge asyl i Menneskerettighedsdeklarationen (Artikel 14). FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) bliver grundlagt d. 14. december 1950 og Flygtningekonventionen bliver efterfølgende etableret af FN i 1951 for at varetage flygtninges rettigheder. I 1951 bliver konventionen om flygtninges retsstilling udformet – et lovdokument der definerer, hvad det vil sige at være flygtning.

1951: The Convention on the Status of Refugees

In the aftermath of the Second World War, the international community included the right to seek and enjoy asylum in the Universal Declaration of Human Rights (Article 14). In 1950, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is created to protect and assist refugees. The 1951 Convention relating to the Status of Refugees is written in 1951 by the United Nations. The Convention on the Status of Refugees  is a legal document, which defines  who is a refugee.

1951: Hvad vil det sige at være flygtning?

Begrebet ‘flygtning’ bliver defineret af FN i Flygtningekonventionen i 1951. Ifølge FN’s flygtningekonvention er en flygtning en person, der som “følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilken man har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse…”

20. juni hvert år afholdes World Refugee Day, som blev etableret af FN for at ære flygtninge verden over.

1951: Who is a refugee?

According to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, a refugee is someone who “has a well-founded fear of persecution because of his/her race, religion, nationality, membership in a particular group, or political opinion. In addition he or she is outside his/her country of origin; and is unable or unwilling to avail him/herself of the protection of that country, or to return there, for fear of persecution.”

Each year, on June 20, World Refugee Day is hosted around the globe to remind us of the conditions of refugees and the ongoing conflicts in the world. World Refugee Day was established by the United Nations to honor the courage, strength and determination of women, men and children who are forced to flee their homes under threat of persecution, conflict and violence.

1952: Fremmedloven afløses af ny lov om adgang til Danmark

I sommeren 1952 bliver en ny lov om adgang til Danmark vedtaget. Den afløser Fremmedloven fra 1875, der ikke skelnede mellem indvandrere og flygtninge. I 1952 bliver det bl.a. fastslået at indvandrere, der påberåber sig at være politiske flygtninge ikke kan afvises. Udlændinge, der ikke er flygtninge, skal blot bruge en godkendelse fra de lokale arbejdsmarkedsmyndigheder for at få opholdstilladelse.

1952: The old Alien Act is replaced

In the summer 1952, a new law regarding entrance to Denmark is implemented. Different from the previous 1875 law, this law differentiates between immigrants and refugees. From 1952 onwards, immigrants who claimed to be political refugees could no longer be expelled from Denmark. At this time in Danish history, immigrants who are not refugees needed nothing more than an approval from local authorities of employment, to get permission to stay in Denmark.

1952: Danmark underskriver som det første land FN’s Flygtningekonvention

Danmark er det første land i verden som underskriver FN’s flygtningekonvention. Denne historiske begivenhed finder sted den 4. december 1952. I juli 2013 har 145 parter tilsluttet sig flygtningekonventionen.

1952: Denmark is the first country to ratify the Convention

Denmark is the first state in the world to ratify the Convention on the Status of Refugees, which takes place on December 4, 1952.  As of July 2013 there are 145 parties to the Convention.

1953: Hvad er forskellen på en flygtning og en arbejdsmigrant?

Mennesker migrerer eller rejser på baggrund af en række forskellige årsager. Der findes ligeledes forskellige betegnelser for mennesker, som vælger at rejse ud fra deres hjemland, hvad enten det er permanent eller midlertidigt. Nogle af de mest brugte betegnelser er turist, udvekslingsstuderende, sæsonarbejder, arbejdsmigrant, flygtning og asylansøger. Men hvad betyder de forskellige termer?

Turist: En turist er en person, som rejser for fornøjelsens skyld enten i hjemlandet eller til et andet land. Turistens rejse er midlertidig, hvorefter turisten vender hjem igen.

Udvekslingsstuderende: En udvekslingsstuderende er en studerende, som vælger at rejse til et andet land for at læse der i en begrænset tidsperiode. Det kan eksempelvis være en dansk studerende fra Aalborg Universitet, som vælger at rejse til Oxford Universitet i England for at læse et enkelt semester der, hvorefter den studerende vender hjem.

Sæsonarbejder: En sæsonarbejder er en person, der har et arbejde i en begrænset periode f.eks. hen over sommeren. I henhold til indvandring kan en sæsonarbejder eksempelvis være en polak som kommer til Danmark for at plukke jordbær i sommersæsonen.

Arbejdsmigrant: En arbejdsmigrant er en person, som er flyttet til et andet land for at arbejde og har boet her i mindst ét år.

Flygtning: En flygtning er en person, der som “følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilken man har sit statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse”. Et eksempel på en flygtning er en person der er blevet tvunget til at forlade Syrien på grund af borgerkrig.

Asylansøger: Termet ‘asylansøger’ forveksles ofte med termet ‘flygtning’. En asylansøger er en person, som tilkendegiver, at han eller hun er flygtning, men dette er endnu ikke blevet bekræftet af myndighederne i det pågældende modtagerland. Det er op til det nationale asylsystem at behandle asylansøgninger. Hvis en asylansøgning godkendes har asylansøgeren ret til bopæl i Danmark, men hvis den afvises kan asylansøgeren sendes tilbage til hjemlandet.

1953: What is the difference between a refugee and a labour migrant?

People migrate for various reasons and are therefore categorized differently. Some of the widely known terms for people who travel from one place to another are tourist, exchange student, seasonal worker, labour migrant, refugee and asylum seeker. But what do the different terms really mean?

Tourist: A tourist is someone who travels for pleasure either with their home country or to another country for a short period of time. Tourism is of a non-permanent nature.

Exchange student: An exchange student is  a student from one country who travels into an educational institution in another country to study for a limited period of time. An example of an exchange student is when a student from Aalborg University travels to University of Oxford for a semester to study.

Seasonal worker: A seasonal worker is a person who finds employment only in certain seasons. Related to migration, the seasonal worker may for example be a person who normally lives in Poland, but comes to Denmark to pick strawberries during the summer months.

Labour migrant: A labour migrant is a person who has moved to another country and lived there for 1 year or more for the purpose of gaining employment.

Refugee: A refugee is a person who is forced to flee his or her home due to persecution, whether on an individual basis or as part of a mass exodus due to political, religious, military or other problems. An example of a refugee is a person who has been forced to leave Syria due to the civil war.

Asylum seeker: The terms asylum-seeker and refugee are often confused: an asylum-seeker is someone who says he or she is a refugee, but whose claim has not yet been definitively evaluated. National asylum systems are there to decide which asylum-seekers actually qualify for international protection. Those judged through proper procedures not to be refugees, nor to be in need of any other form of international protection, can be sent back to their home countries.

1954: Danske statsborgere får fri adgang til arbejdsmarkedet i alle de nordiske lande

Den 29. maj 1954 indgår Danmark, Finland, Sverige og Norge en overenskomst om et fælles arbejdsmarked. Overenskomsten leder til fri bevægelighed blandt de nordiske lande, hvilket gavner den økonomiske og sociale udvikling i regionen.

1954: Danish citizens gain unconditional access to the labour market in the nordic countries

On May 29, Denmark Finland, Sweden and Norway sign a collective work market agreement, allowing freedom of movement among all Nordic countries, in way of economic and social development.

1956: Flygtninge fra Ungarn

Efter den sovjetiske annektering af det ellers tysk-støttende Ungarn går militante modstandsgrupper i oprør mod det kommunistiske styre. Som et resultat af opstanden indvaderer Den Røde Hær Ungarn og mere end 200.000 ungarere flygter ud af landet. I 1956 ankommer ca. 1400 af disse til Danmark. I alt bosætter kun 800 sig i landet, da flere rejser tilbage eller emigrerer oversøisk. Danmark bliver af de fleste set som et transitland mod foretrukne endestationer som Australien og USA.

1956: Refugees from Hungary

As a consequence of the Soviet annexation of Hungary, militant groups initiate a resistance fight against the communist regime. As a result, the Soviet Red Army, invades Hungary and sweeps away all opposition. 200.000 Hungarians flee the country, 1.400 of these seek refuge in Denmark. Denmark was primarily seen as a point of transit, as many continue to overseas destinations such as Australia or the United States. 800 Hungarians stayed in Denmark.

Immigrantmuseet